ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1: Definities

 • Troostcadeautjes, gevestigd te Overloon, KvK-nummer 37103480, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.  
 • De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
 • Partijen zijn verkoper en koper samen.  
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 • Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  

Artikel 3: Betaling 

 • De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.  
 • Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 • Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.  

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 • Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 • De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 • De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 
 • Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 • De consument moet het retourformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen of via de website beschikbaar te stellen.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, gemaakte kosten zijn hierbij voor de consument. 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  
 • Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  
 • In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 • Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   

Artikel 8: Onderzoek, klachten

 • Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 • Klachten met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper bij verkoper worden ingediend. 
 • Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 • Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 • Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
 • Na het verwerken of in gebruik nemen van de goederen bij koper worden geen klachten meer geaccepteerd. 

Artikel 9: Levering

 • Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 • Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 
 • Indien de zaken moeten worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 • Indien de zaken worden bezorgd op een pakketpunt en koper is nalatig de goederen op te halen waarna de goederen retour komen naar de webshop, is verkoper gerechtigd eventuele nieuwe bezorgkosten opnieuw in rekening te brengen.
 • Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 • Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een definitieve termijn.  
 • Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen op verzoek van de koper, gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 10: Overmacht

 • Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
 • Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  
 • Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.  
 • Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 11: Overdracht van rechten

 • Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 • Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
 • Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
 • Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 • In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

 • Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 • Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14: Klachtplicht

 • Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden of goederen direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving voorzien van foto’s van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.  
 • Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het te herstellen en/of eventueel te vervangen.

Artikel 15. Retourneren/Ruilen van artikelen 
Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen.

Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Troostcadeautjes retourneren, conform de door de Troostcadeautjes verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

 • Het artikel dient binnen 14 dagen na ontvangst retourmelding bij ons te zijn binnengekomen
 • Artikelen met vlekken of beschadigingen kunnen niet retour worden gestuurd
 • Artikelen mogen niet gebruikt zijn
 • Artikelen verkeren in originele staat en/of verpakking 

Troostcadeautjes accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies precies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd;

Koper is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en);
De kosten van het retourneren komen voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen.
De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 14 werkdagen terug op de rekening waar vandaan ook
betaald is.

In geval de koper verzendkosten heeft betaald en de volledige bestelling retour stuurt, zijn wij gehouden deze verzendkosten te crediteren wanneer deze order compleet bij ons retour is binnengekomen. 

Artikel 16. Klachten en garanties

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient koper dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar Troostcadeautjes.
Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
Indien koper een dergelijke klacht heeft over een artikel wat bij ons is gekocht, dient koper dit per omgaande aan ons te melden. 
Verkoper zal het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met koper oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals koper die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wij bieden 30 dagen garantie na aankoop van het product. 
Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie indien mogelijk. Wanneer een gebrek niet te repareren valt zullen we waar mogelijk een vervangend artikel sturen of het aankoopbedrag terug storten. Hierbij is wel de voorwaarde dat het gebrek eerst schriftelijk is gemeld en het product reeds terug ontvangen is door Troostcadeautjes. 

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar Troostcadeautjes. Leidt dit niet tot een passende oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.   
Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 17: Garanties

 • Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik waar het voor bedoeld is. Deze garantie geldt voor een periode van drie maanden na ontvangst van het verkochte door koper. 
 • De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
 • De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 • Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 

Artikel 18: Toepasselijk recht

 • Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. 
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 • Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

 

troostcadeautjes

Wanneer iemand in je omgeving het moeilijk heeft, wil je vaak graag iets voor diegene doen, maar wat moet je zeggen, wat kun je zeggen? Meestal hebben mensen op zo’n moment geen behoefte aan goedbedoeld advies en praktische tips.

Wel aan een beetje vriendelijkheid en aandacht. Dat kan een berichtje zijn, een luisterend oor maar ook… een troostcadeautje. Een aardigheidje dat zegt: Ik weet dat je het moeilijk hebt en ik ben er voor je. Ik vergeet je niet, je bent in mijn gedachten.  

Verzenden

* Bestellen kan vanaf € 7,50
* Verzenden binnen 2 werkdagen

Nederland

Brievenbuspakketje € 5,25
Overige pakketjes € 7,50

België

Alle pakketjes € 9,50

SERVICE & CONTACT

Troostcadeautjes

Nathalie Thielen
Kvk 37103480
[email protected]

Betalen

Nederland

iDeal

België

Bancontact

Is je betaling niet gelukt?
Stuur me even een mailtje!

Gastenboek

 • Ineke 1 juni 2024
  Website met veel mooie cadeautjes. Snel in huis en met...
 • Ria 28 mei 2024
  Lieve Nathalie, Het pakketje ontvangen en wat ontzettend mooi ingepakt!...
 • Ellis 11 mei 2024
  Dank je wel Nathalie voor dit met zorg en prachtige...

©2020 ontwerp en techniek door 12design.nl

Add to cart